Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Vrouwen willen niet meer werken

Veel vrouwen werken niet in deeltijd om voor de kinderen te zorgen, maar omdat ze het fijn vinden. Het is in veel gevallen dus niet zo dat ze niet meer uren kunnen werken, maar gewoonweg niet willen.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht de mogelijkheden om de arbeidsduur van vrouwen met een kleine deeltijdbaan te vergroten. Want hoewel de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland behoort tot de hoogste in Europa hoort, zijn we tegelijkertijd het land met het hoogste aandeel deeltijders. Driekwart van de werkende vrouwen in Nederland werkt in deeltijd (minder dan 35 uur per week). Iets meer dan de helft van de werkende vrouwen in Nederland (52%) heeft een kleine deeltijdbaan (minder dan 25 uur per week).

Geen kinderen
Opvallend is echter dat er vaak de discussie is over oude rolpatronen waardoor vrouwen geen fulltime baan kunnen krijgen. Echter blijkt nu uit het onderzoek van SCP dat bijna een kwart van de vrouwen met een kleine deeltijdbaan geen minderjarige thuiswonende kinderen heeft en een op de tien woont niet samen met een partner. Het merendeel van de vrouwen met een baan van minder dan 25 uur per week, die werken in de zorg en welzijnssector, het onderwijs, de detailhandel, de overheid en de schoonmaak, is dan ook tevreden met de omvang van hun arbeidsduur. Twee op de tien vrouwen willen eventueel meer uren werken, een op de tien wil dat graag.

Stimulans zinvol
Zes op de tien vrouwen met een kleine deeltijdbaan zegt zeker bereid te zijn meer uren te werken als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De meest genoemde zijn: een betere afstemming van de werktijden op de privésituatie, een werkgever die hen vraagt meer te komen werken en de mogelijkheid om meer thuis te werken. Vrouwen worden door hun omgeving over het algemeen niet gestimuleerd om meer uren te gaan werken. Degenen die dat nog het meest doen zijn de werkgever en de partner. Een op de vijf vrouwen heeft in het afgelopen jaar een functioneringsgesprek gehad, waarin is gesproken over uitbreiding van de arbeidsduur. Dit gebeurde even vaak op initiatief van de werkgever als van de vrouw zelf.

Initiatief werkgevers
Ruim een derde van de werkgevers vindt kleine deeltijdbanen op uitvoerend en ondersteunend niveau handig. Slechts een kleine minderheid vindt die kleine banen lastig. Bijna 60 procent van de organisaties die aan het onderzoek deelnamen heeft een of meer functies die in de praktijk uitsluitend voor minder dan 25 uur per week worden vervuld. Iets meer dan een op de tien van de werkgevers heeft concreet beleid om deeltijdbanen te vergroten. Vooral personeelstekorten worden als reden daarvoor genoemd, gevolgd door het willen oplossen van communicatie-, coördinatie- en planningsproblemen. De meerderheid van de werkgevers denkt dat er in hun organisatie mogelijkheden zijn om kleine deeltijdbanen te vergroten, 40 procent denkt van niet. De meeste werkgevers vinden niet dat zij een rol hebben bij uitbreiding van de arbeidsduur van vrouwen.

Mannen willen veel werken
Net als in andere landen werken mannen in Nederland meestal voltijds en als zij in deeltijd werken is dat meestal 4 dagen per week. 16 procent van de werkende mannen heeft een baan van 30 uur per week of minder. In discussies over een meer gelijke taakverdeling tussen de seksen wordt wel gepleit voor het 2×4-dagenmodel. Dat veronderstelt dat voltijds werkende mannen minder gaan werken of meer flexibel gaan werken. Iets minder dan een derde van de voltijds werkende mannen heeft interesse in een kleiner aantal uren betaalde arbeid. Voltijds werkende mannen willen gemiddeld bij voorkeur 36 uur per week werken, dat is 3 uur minder dan zij nu volgens hun contract doen. Daarbij gaan zij er wel vanuit dat hun partner die 3 uur compenseert, door haar arbeidsduur met dat aantal uren uit te breiden. Het anderhalfverdienersmodel is en blijft bij voltijds werkende mannen favoriet.

Deeltijd geen probleem
Hoewel er wel ruimte is om de arbeidsduur van vrouwen met kleine deeltijdbanen uit te breiden, is toch de algemene conclusie van de onderzoekers dat er grote tevredenheid is met de huidige situatie. De meeste vrouwen, de meeste mannen en de meeste werkgevers zien de relatief geringe omvang van de arbeidsduur van vrouwen niet als een probleem. Er worden dus ook maar weinig initiatieven ondernomen die leiden tot een uitbreiding daarvan. Weliswaar zijn er dus mogelijkheden voor een (bescheiden) uitbreiding van de omvang van deeltijdbanen, maar het valt niet te verwachten dat hier op korte termijn (vanzelf) veel aan zal veranderen.

Enkele conclusies uit de SCP-publicatie 'Deeltijd (g)een probleem':
– Bijna een kwart van de vrouwen met een baan van minder dan 25 uur per week heeft geen minderjarige thuiswonende kinderen.

– Het merendeel van de vrouwen met een baan van minder dan 25 uur per week is tevreden met de omvang van hun arbeidsduur. Twee op de tien vrouwen wil eventueel meer uren werken, één op de tien wil dat graag.

– De meeste deeltijders willen hooguit twee uur meer werken (twintig in plaats van achttien).

– Zes op de tien vrouwen met een kleine deeltijdbaan zegt onder bepaalde voorwaarden zeker bereid te zijn meer uren te werken (met name: betere afstemming van werk en privé, op verzoek van de werkgever en meer mogelijkheden om thuis te werken.)

– Ruim één op de tien werkgevers heeft concreet beleid om deeltijdbanen te vergroten. Een meerderheid van de werkgevers denkt dat er mogelijkheden zijn binnen de eigen organisatie voor uitbreiding van de omvang van deeltijdbanen.

– Iets minder dan een derde van de voltijds werkende mannen heeft interesse in een kleiner aantal uren betaalde arbeid. Onder voltijds werkende mannen blijft het anderhalfverdienersmodel (hij een voltijdbaan, zij een halve) favoriet.

Wekelijks de nieuwsbrief van Management & Leiderschap ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Ruim een jaar geleden kwam het Sociaal Cultureel Planbureau overigens al tot exact dezelfde conclusie.

‘Op sociale media krijg ik met regelmaat de goorste drek over me heen’

In samenwerking met Bureau Zuidema - Marlou Jenneskens is D66-fractievoorzitter in Limburg en regiocoördinator bij de Gelijke Kansen Alliantie. Ze heeft het als jonge vrouwelijke leider in de politiek niet altijd makkelijk: 'Op sociale media krijg ik met regelmaat de goorste drek over me heen'. Hoe blijft ze invloedrijk én gemotiveerd?

marlou jenneskens d66
Marlou Jenneskens, D66-fractievoorzitter en regiocoördinator bij de Gelijke Kansen Alliantie. Foto: Jonathan Vos

‘Ik wil altijd vooruit, soms wat sneller dan mijn omgeving aankan’, vertelt Marlou Jenneskens (31). ‘Mijn kracht is mensen motiveren om mee te doen en in beweging te komen. Maar soms is er meer nodig om doelen te behalen.’ Wat zijn haar leiderschapslessen?

Jenneskens is ambitieus en betrokken bij haar omgeving. Ze is vooral bekend als fractievoorzitter in het Limburgs parlement namens D66. Haar doel is meer kansen creëren voor kinderen en jongeren in allerlei opzichten: van klimaat en gezondheid tot opleiding. Dat doet ze niet alleen als politicus, maar ook als projectleider en regiocoördinator bij de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Meer kansen voor de volgende generatie

‘Talent is overal, maar niet iedereen heeft dezelfde kansen om zichzelf te ontwikkelen’, vertelt ze. ‘Er zijn een hoop kinderen die veel in hun mars hebben, maar de kans niet krijgen zichzelf te ontwikkelen. Daar is geen tijd of geld voor, of hun talent wordt niet gezien. Dat vind ik superonrechtvaardig. Waar je vandaan komt, mag niet bepalen waar je heen gaat. Daarom zet ik mijn energie, tijd en talenten in om dat te veranderen. Dat doe ik zowel bij OCW als in de politiek.’

Het is geen gemakkelijke opgave. ‘In mijn samenwerkingen moet ik vaak sturen zonder formele machtspositie’, vertelt ze. ‘Inspireren en mensen meenemen, dat is waar ik goed in ben. Maar ik stuit ook vaak op weerstand en ik merk dat het lastig is om bepaalde groepen te verbinden. Daarom volgde ik afgelopen zomer de leiderschapstraining Inzicht in Invloed bij Bureau Zuidema.’

Bekijk ook de video: Influence Dojo met Marlou Jenneskens

Leiderschapslessen: leren overbruggen

Tijdens de training leerde Jenneskens dat de invloedstijl ‘inspireren’ haar goed afgaat. Zij wilde vooral leren het perspectief van leerkrachten beter over te brengen. Daarom oefende ze met de stijl ‘overbruggen’. Dat wil zeggen: ruimte geven aan anderen, actief luisteren en alle gesprekspartners betrekken bij de plannen.

Dit helpt haar beleid te ontwikkelen dat beter werkt voor de praktijk. ‘Ik bezoek scholen en gemeenschappen en praat over de dingen die wij doen om jongeren gelijke kansen te geven’, vertelt ze. ‘Helaas hoor ik nog te vaak dat mensen tegen problemen aanlopen, omdat beleid niet aansluit bij de manier waarop zij werken. Wetten of regels veranderen is ingewikkeld, maar tegelijkertijd is er vaak meer mogelijk dan je denkt. Ik stuit daarbij vaak op weerstand en merk dat het dan lastig is te blijven verbinden. Ik wilde daar beter in worden om meer voor elkaar te krijgen.’

Verbinden en overbruggen komt haar ook van pas in de politiek. ‘Een politiek debat is eigenlijk een heel slecht gesprek’, zegt Jenneskens. ‘Iedereen is vooral bezig met zijn eigen voorstel en argumenten. Maar om samen iets voor elkaar te krijgen, moet je je ook verplaatsen in de ander. Wat drijft iemand? Welke raakvlakken heb je, waar kunnen jullie elkaar vinden? Als je betere vragen stelt en luistert, blijkt vaak meer mogelijk.’

Laveren tussen vertrouwen en controleerbaarheid

Dat merkte ze bijvoorbeeld toen ze bezig was met een nieuw programma over een subsidieregeling. ‘Het was een fors bedrag met een mooi doel, namelijk meer activiteiten om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren’, vertelt ze. ‘Denk bijvoorbeeld aan coaching of extra uren sport of muziek op scholen waar dat niet vanzelfsprekend is. Juist voor die scholen is het belangrijk dat zo’n regeling toegankelijk is, maar dat viel tegen. In de praktijk was de aanvraag heel complex.’

Daar kan ze echt boos om worden. ‘Ik heb geleerd dat het dan helpt om je te verplaatsen in de ander’, zegt Jenneskens. ‘Ik werk vanuit vertrouwen, een uitvoeringsorganisatie denkt juist vanuit controleerbaarheid. Dat inzicht helpt mij om mijn verhaal beter te onderbouwen en betere vragen te stellen.’

Ratio en emotie

Zowel in de politiek als in haar werk neemt ze collega’s graag mee naar scholen. ‘Een gedeeld beeld van de praktijk helpt’, vertelt ze. ‘Daarnaast komt een deel van onbegrip voort uit vooroordelen. Ik vraag anderen daar kritisch op te zijn. Verdiep je in wat een ander drijft, met wederzijds begrip krijg je tenslotte meer voor elkaar.’

In de politiek krijgt ze soms het verwijt dat ze emotioneel is. ‘Ik ben rationeel, maar praat tegelijkertijd over mijn gevoelens en over mijn persoonlijke ervaringen’, vertelt ze. ‘Dat is volgens mij een goede combinatie. Als ik laat zien waar mijn ideeën en belangen vandaan komen, kan een ander me beter begrijpen.’

Invloedrijker door terug te kijken op succes

Ze merkt dat ze steeds meer voor elkaar krijgt, maar soms lopen gesprekken toch vast. ‘Hoe goed je argumenten ook zijn, soms kan iets gewoon nog niet’, zegt ze. ‘Dat vind ik ontzettend lastig, toch helpt dit besef me de rust te bewaren. Sommige dingen kunnen niet nu, of ik kan het niet alleen. Dat erkennen is vaak ook een stap om uiteindelijk toch tot verandering te komen.’

Jenneskens voert veel lastige gesprekken en debatten. Bovendien heeft ze als jonge vrouw in de politiek niet makkelijk. ‘Op sociale media krijg ik met regelmaat de goorste drek over me heen’, zegt ze. ‘Dat is niet normaal en helaas bij vrouwen erger dan bij mannen. Als we willen dat onze democratie representatief blijft, moeten we ervoor waken dat iedereen zijn stem kan laten horen. Daarom spreek ik mezelf hiertegen uit.’

Hoe blijft zij gemotiveerd? ‘Het feit dat ik de werkelijkheid soms wel degelijk kan veranderen’, vertelt ze. ‘Vooral mijn bezoeken aan scholen houden me gemotiveerd. Ik loop regelmatig teleurgesteld naar buiten, omdat het niet snel genoeg gaat. Maar als ik optel wat wel lukt, zie ik ook dat ik echt wel verschil maak. En dan ga ik met goede moed de volgende moeilijke discussie aan.’

Influence Dojo

De videoserie ‘Influence Dojo’ geeft inzicht in hoe jij als leider invloedrijker kunt worden en je impact kan vergroten. Bekijk de verschillende video’s: