Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Wat is een bedrijf waard? 5 rekenmethodes

Wie de waarde van zijn bedrijf wil berekenen komt er al snel achter dat dat niet zo eenvoudig is. Dit zijn de 5 belangrijkste methoden om de objectieve waarde van je bedrijf vast te stellen: volgens vuistregels, de intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde, discounted cashflow (DFC) en de financierbaarheid. We leggen elke aanpak hieronder uit.

wat is een bedrijf waard
Foto: Getty Images

Hoe bereken je de waarde van een bedrijf? Als je een bedrijf wilt waarderen voor bijvoorbeeld een financiering of verkoop is het allereerst goed om te weten dat waarde en prijs twee verschillende begrippen zijn. Een waarde baseren op prijzen uit het verleden is dus een principieel onjuiste methode.

Wat is mijn bedrijf waard? Verschil tussen waarde en prijs

De waarde van een onderneming is wat de koper maximaal zal betalen, of wat de verkoper minimaal moet ontvangen als beiden strikt rationeel zouden handelen. De prijs is het bedrag dat de koper en verkoper uiteindelijk met elkaar overeenkomen.

Los van de waarderingsmethode en het verschil tussen waarde en prijs is er een aantal factoren dat de uiteindelijke verkoopprijs van je bedrijf kan beïnvloeden.

Factoren overnamesom

Voor welke overnamesom je bedrijf in andere handen komt, hangt af van diverse factoren:

 • De financiële positie van de verkoper
 • De strategische waarde van het bedrijf voor de koper
 • De mate van concurrentie van andere kandidaat-kopers
 • De wijze van financieren door de koper
 • De fiscale consequenties van de voorgenomen overnamestructuur
 • De onderhandelingskracht van beide partijen
 • Emotie: hoe graag wil de koper en hoe graag wil de verkoper?

In dit artikel zetten we de vijf belangrijkste rekenmethodes op een rij die gebruikelijk zijn bij berekenen van wat een bedrijf waard is.

Waarderingsmethode 1: Gebruik vuistregels of multiples

In de praktijk van het midden- en kleinbedrijf worden vuistregels (ook wel multiples genoemd) veel toegepast om te bepalen: wat is een bedrijf waard?

Het gaat daarbij om formules als:

 • 4-6 x de nettowinst
 • 0,75 – 1,2 x de jaaromzet
 • 1 x de intrinsieke waarde + 2 x de nettowinst
 • 3 x EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
 • • 4 x EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)

Deze lijst is oneindig aan te vullen met andere waarden en andere variabelen, zoals een bedrag per vaste klant of abonnee.

Vuistregels zijn geen strikte regels

Binnen een branche is vaak in de loop der jaren een soort consensus ontstaan over welke vuistregel op die markt van toepassing is. Zo is een accountantskantoor bij dezelfde omzet relatief meer waard dan een schoonmaakbedrijf.

De vuistregels vertegenwoordigen dus niet een algemeen geldende ‘waarheid’.

Waarderingsmethode 2: Beoordeel de intrinsieke waarde van de onderneming

De intrinsieke waarde van een bedrijf geeft aan wat de waarde is van het eigen vermogen van de onderneming. Denk dus aan het totaal van de gebouwen, machines, voorraden, liquide middelen en dergelijke, verminderd met de schulden.

Bij het berekenen van de intrinsieke waarde geldt de boekwaarde van het eigen vermogen als uitgangspunt. Vervolgens worden de stille reserves en belastinglatentie hierop gecorrigeerd.

Nadelen van bedrijfswaarde berekenen met intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde is slechts een momentopname. Dat maakt deze waarderingsmethode minder geschikt dan andere, dynamische methoden om de waarde van een bedrijf te berekenen.

Een ander groot nadeel van deze rekenmethode is daarnaast dat de intrinsieke waarde slechts iets zegt over de waarde van de bezittingen. Het zegt niets over de potentie om met deze middelen geld te verdienen en dus over de goodwill.

Waarderingsmethode 3: Taxeer volgens de rentabiliteitswaarde

Bij waardering volgens de rentabiliteitswaarde kijk je al wat meer naar de toekomst. Het is een eenvoudige manier om de contante waarde van de te verwachten winst van je bedrijf te bepalen. Hieronder leggen we uit hoe je deze berekening in twee stappen maakt.

Zo bereken je de waarde van je bedrijf op basis van de rentabiliteit:

 1. Bepaal de ‘normale’ winst op basis van gemiddelde, genormaliseerde winsten uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst.
 2. Deel deze winst door het vereiste rendement op het eigen vermogen. Deze rendementseis is vaak gebaseerd op de rente op een langlopende risicoloze belegging, plus een opslag voor branche- en ondernemersrisico.

Ik weet wat mijn bedrijf waard is en ga verkopen. Waar moet ik op letten?

Heb je de waarde van je bedrijf berekend volgens een van de waarderingsmethoden die in dit artikel worden uitgelegd? Als je weet wat een reële verkoopprijs is kunnen de onderhandelingen beginnen. Rob Beeren, intermediair bij Diligence, begeleidt bedrijven die een overnamedeal willen sluiten en geeft vijf tips:

 1. Een overname is een zakelijk proces, behandel haar ook als zodanig
 2. Wees realistisch bij het bepalen van de verkoopprijs
 3. Onderschat voorwaarden en garanties niet, ze zijn net zo belangrijk als de prijs
 4. Kijk uit voor een earn-out, slechts weinig verkopers worden er echt beter van
 5. Houd niets achter, (bijna) alle geheimen komen uit in het due-diligence-onderzoek

Waarderingsmethode 4: Bereken de discounted cashflow (DCF) van het bedrijf

De rekenmethode discounted cashflow-methode (DCF-methode) blikt naar de toekomst en dan met name, de naam zegt het al, naar de kasstromen. Dat is niet voor niks. Belangrijker nog dan de winst, is de cashflow van een onderneming. Winst is immers ‘slechts’ een boekhoudkundig begrip en is dus manipuleerbaar. Want alleen als er voldoende middelen de onderneming binnenstromen, is deze in staat om aan zijn verplichtingen te voldoen. En cash is een objectief begrip.

Zo bereken je wat een bedrijf waard is met de discounted cashflow -methode (DFC)

Bij de DCF-methode worden toekomstige geldstromen in kaart gebracht. Vaak geldt dat voor een periode van drie of vijf jaar, omdat die periode te overzien is.

De kasstromen worden ingeschat op basis van het businessplan en alle andere relevante gegevens die van de onderneming bekend zijn.

Dat betekent dat de inkomende kasstromen voor ieder jaar worden verrekend met uitgaande geldstromen. De financieringslasten en dividenduitkeringen blijven buiten beschouwing. Op die manier wordt duidelijk hoeveel ‘vrije kasstromen’ overblijven om bijvoorbeeld leningen af te lossen, rente te betalen en de aandeelhouders te belonen voor hun inspanningen.

Waarom de discounted cashflow -methode (DFC) goed werkt

De DCF-methode gaat dus uit van de toekomstige situatie en alleen die is relevant voor een koper. Ook gaat de methode uit van kasstromen en niet van (manipuleerbare) winstcijfers.

Dit alles maakt deze waarderingsmethode solide. Voor banken is een DCF-berekening daarnaast waardevol omdat zij bij het toekennen van leningen veel belang hechten aan toekomstige cashflows.

Waarderingsmethode 5: Kijk naar de financierbaarheid van de onderneming

Een andere veelgebruikte rekenmethode om de bedrijfswaarde te berekenen is niet de waarde van de onderneming, maar de financierbaarheid van de koopsom.

Op basis van je eigen middelen en de prognoses voor de komende jaren kan een ervaren intermediair prima inschatten hoeveel je ongeveer kunt lenen bij de bank. Hiermee heb je een plafond tot waar je kunt gaan.

Dagelijks de nieuwsbrief van Management & Leiderschap ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Kom je tot ongeveer anderhalf miljoen euro, terwijl de vraagprijs drie miljoen bedraagt? Dan hoef je de onderhandeling niet eens te starten. Is het verschil een paar ton, dan is dit mogelijk uit te onderhandelen of te overbruggen door een achtergestelde lening van de verkoper.

Waar letten banken op bij een financieringsaanvraag?

Een bank waardeert een bedrijf niet bij een financieringsaanvraag, maar let vooral op de cashflows: kun je de rente en aflossing betalen? Het bedrag dat een bank bereid is te financieren geeft een indicatie van wat een bedrijf waard is.

Wat is een bedrijf waard? 3 dingen die je wilt weten

1. Waarom zijn multiples of vuistregels niet in beton gegoten als ik de bedrijfswaarde wil berekenen?

Per branche is vaak overeenstemming ontstaan over welke vuistregel op die markt van toepassing is. Een accountantskantoor is bij dezelfde omzet bijvoorbeeld relatief meer waard dan een schoonmaakbedrijf. Als je wilt uitrekenen wat een bedrijf waard is, is het dus goed te onthouden dat vuistregels geen algemeen geldende ‘waarheid’ zijn.

2. Waarom gebruiken banken de DFC-methode om de waarde van een bedrijf in kaart te brengen?

De DCF-methode (discounted cashflow) kijkt naar toekomstige geldstromen. Een bank die een lening toekent, maakt altijd een inschatting van toekomstige cashflows om zijn risico’s te minimaliseren. De kasstromen worden begroot op basis van het businessplan en alle andere relevante gegevens die van de onderneming bekend zijn.

3. Hoe bereken je de intrinsieke waarde van een bedrijf?

De intrinsieke waarde van een bedrijf geeft aan wat de waarde is van het eigen vermogen van de onderneming. Deze waarderingsmethode heeft twee grote nadelen. Ten eerste is de intrinsieke waarde slechts een momentopname. De intrinsieke waarde zegt ten tweede alleen iets over de waarde van de bezittingen. De goodwill wordt dus niet meegewogen.